height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Algemene huurvoorwaarden

Reserveringsbepalingen baddomburg

1. Reserveren

Een reservering kan zowel schriftelijk, telefonisch, via de website als via e-mail worden gemaakt. Deze manieren van reserveren zijn voor u en voor baddomburg, indien het verblijf beschikbaar is, bindend. Onder schriftelijk verstaan wij: per e-mail, per post of per fax.

2. Reserveringskosten

Per reserveringsbevestiging worden u administratiekosten in rekening gebracht.

3. Reserveringsopdracht en wijze van betaling

Iedere reserveringsopdracht wordt door baddomburg bevestigd door middel van het toesturen van een reserveringsbevestiging per e-mail en/of per post.
3.1. Behalve de huursom zijn er ook bijkomende kosten. Bijkomende kosten kunnen o.a. zijn: toeristenbelasting, schoonmaakkosten, waarborg e.d. Deze kosten staan per verblijf op onze website vermeld. In de huurprijs is enkel datgene inbegrepen dat in de omschrijving vermeld staat. Het is echter mogelijk diverse zaken bij te boeken zoals linnengoed of handdoekenpakket. In bepaalde situaties behouden wij ons het recht voor een (extra) waarborgsom in rekening te brengen. De hoogte van de waarborgsom staat dan op uw reserveringsbevestiging vermeld.
3.2. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging betaalt u 50% van het totaalbedrag van de reserveringsbevestiging. Het resterende deel van het totaalbedrag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 30 dagen voldoet u het te betalen bedrag ineens.
3.3. Bij niet tijdige betaling is baddomburg gerechtigd het gereserveerde vakantieverblijf te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht.

4. Annulering door huurder

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan baddomburg. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt baddomburg een annuleringsbevesting /nota.4.1. Bij annulering na 8 dagen en tot drie maanden voor aanvang van de huurperiode wordt 15% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de administratiekosten.
4.2. Bij annulering tussen drie maanden en één maand voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de administratiekosten.
4.3. Bij annulering tussen één maand en één week voor aanvang van de huurperiode wordt 75% van de kale huursom in rekening gebracht, evenals de administratiekosten.
4.4. Bij annulering korter dan één week voor de aanvang van de huurperiode wordt de volledige (kale) huursom in rekening gebracht, evenals de administratiekosten.
4.5. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

5. Huisdieren en roken

5.1. Er zijn geen huisdieren toegestaan in onze vakantieverblijven!
5.2. Het is niet toegestaan te roken in onze vakantieverblijven!

6. Annulering door baddomburg

6.1. Indien enige omstandigheid baddomburg noopt tot annulering van het reeds gehuurde vakantieverblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal baddomburg onmiddellijk het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
6.2 Bij annulering door baddomburg vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van € 115 per gereserveerd vakantieverblijf, indien geen alternatief kan worden aangeboden c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.
6.3 Uitgesloten van punt 6.2 zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 5 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

7. Wijzigingen door de huurder

Indien u in uw gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan baddomburg door. Deze wijziging wordt door baddomburg schriftelijk bevestigd.

8. Aansprakelijkheid van de huurder

Tijdens uw aanwezigheid in het vakantieverblijf bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde vakantieverblijf, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde verblijf behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen en/of uw meereizende dienen geheel door u vergoedt te worden. Ook voor eventuele bijkomende kosten, zoals energie, schoonmaakkosten, toeristenbelasting e.d. bent u als huurder volledig aansprakelijk. Alle hieraan verbonden (incasso-)kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

9. Aansprakelijkheid van baddomburg

9.1. baddomburg kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door baddomburg gecontracteerde vakantieverblijven.
9.2. baddomburg is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de folders of op onze website.

10. Klachten

10.1. Ondanks al onze werkzaamheden en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dienen onmiddellijk te worden ingediend.
10.2. Het zelfstandig betrekken van een ander vakantieverblijf dan door baddomburg aangeboden, c.q. het verlaten van het gehuurde vakantieverblijf doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
10.3. baddomburg is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot ten hoogste de kale huurprijs.

11. Annuleringsverzekering

Wij adviseren u met klem bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten (bij uw verzekeraar), ook als u op korte termijn reserveert. U bent namelijk verplicht de huursom te allen tijden te voldoen, ook als u kort van te voren wegens bijvoorbeeld ziekte uw vakantie moet annuleren of voortijdig af zou moeten breken. Baddomburg kan u geen annuleringsverzekering aanbieden.

12. Huisregels

12.1. Het in de woningbeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal. U bent verplicht het exacte aantal personen op te geven. Het is niet toegestaan kampeermiddelen te plaatsen bij het vakantieverblijf. Bij overschrijding van deze voorwaarden is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken. Tevens kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
12.2. baddomburg gaat er van uit dat u geen overlast bezorgt aan de omgeving. In vakantiehuizen en appartementencomplexen dienen, voor zover aanwezig, de reglementen van orde in acht genomen te worden. Bij overtreding hiervan is de directie bevoegd de huurders verdere toegang tot hun vakantieverblijf te ontzeggen.
12.3. U dient het vakantieverblijf bij uw vertrek ordelijk en schoon op te leveren. De eigenlijke schoonmaak wordt door baddomburg verzorgd, hiervoor worden u verplichte schoonmaakkosten in rekening gebracht, welke zijn aangegeven in de beschrijvingen van de vakantieverblijven.

13. Aankomst en Vertrek

13.1.Op de reserveringsbevestiging die u wordt toegestuurd, zijn het tijdstip en het adres waar u de sleutel kunt afhalen, vermeld. Indien u niet tijdig op uw vakantieadres kunt arriveren, moet u de verhuurder hiervan tijdig in kennis stellen zodat een afspraak kan worden gemaakt over het in ontvangst nemen van de sleutel.
13.2.Op de dag van aankomst kunt u het vakantieverblijf vanaf 15.00 uur ’s middags betrekken, tenzij anders staat vermeld op uw reservering. Door omstandigheden kan het zijn dat het door u gehuurde verblijf eerder of pas later tot uw beschikking staat.
13.3.Op de dag van vertrek dient u voor 10.00 uur ’s ochtends het vakantieverblijf te verlaten. Bij het niet tijdig verlaten van het verblijf is de directie bevoegd de huurders verdere toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen.

14. Inventaris

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn altijd dekbedden aanwezig, evenals bestek, kookgerei en serviesgoed, waterkoker, koffiezetapparaat. Voor de vraag of specifieke extra’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld een wasmachine, afwasmachine of droger verwijzen wij u naar de woningbeschrijving. Linnengoed en handdoeken zijn, tenzij anders is aangegeven in de brochure, niet aanwezig. Tegen een vergoeding zijn lakenpakketten en handdoekpakketten te huur bij baddomburg.

15. Werk in uitvoering

Het kan gebeuren dat in de buurt van uw vakantieverblijf wordt gewerkt, bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Baddomburg kan voor eventuele overlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dergelijke werkzaamheden kunnen immers niet stilgelegd worden door baddomburg.

16. Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van baddomburg. Uw gegevens worden gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering evenals het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan baddomburg, Jan Tooropstraat 4A, 4357 AJ Domburg.

17. Algemeen

17.1. Lees voor u reserveert ook de algemene informatie betreffende baddomburg en de classificatie van de vakantieverblijven. Deze informatie vormt onverbrekelijk onderdeel van deze reserveringsvoorwaarden.
17.2. Het Nederlandse recht is van toepassing op de huurovereenkomsten van baddomburg.
17.3. De rechter in het arrondissement Middelburg is bij uitsluiting bevoegd.

18. Boekingen met reserveringsdatum na 1.4.2020

Voor boekingen met een reserveringsdatum na 1 april 2020 geldt ten allen tijde dat men op de hoogte is van het risico van het COVID virus. Bij een negatief reisadvies of opgelegde beperkingen zijn de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd bij punt 4 van toepassing.